Than cục chọn

CỠ HẠT (mm) : 100 - 250
NHIỆT LƯỢNG (cal/g): 8.200 max
ĐỘ TRO (%): 13 max

Bình luận