Than cục Xo chưa sàng


CỠ HẠT (mm) : 15-250
NHIỆT LƯỢNG (cal/g): 8.200 max
ĐỘ TRO (%): 13 max

Bình luận