Than Cục 1 lở


CỠ HẠT (mm) : 100-150
NHIỆT LƯỢNG (cal/g): 8.200 max
ĐỘ TRO (%): 13 max

Bình luận